You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

11 lines
1.1 KiB

git.sporestack.com/SporeStack/settlers v0.0.0-20191211203014-16d2d0def05c h1:EsqzYiMO6vdHcoYaGBWGELDYWxfRu2RgYShSCm5WOZ0=
git.sporestack.com/SporeStack/settlers v0.0.0-20191211203014-16d2d0def05c/go.mod h1:7xFX+IE2Ol+9+ZejbuzuMVcZcLlKFT3N3Lh2v3q35yE=
github.com/bvinc/go-sqlite-lite v0.6.1 h1:JU8Rz5YAOZQiU3WEulKF084wfXpytRiqD2IaW2QjPz4=
github.com/bvinc/go-sqlite-lite v0.6.1/go.mod h1:2GiE60NUdb0aNhDdY+LXgrqAVDpi2Ijc6dB6ZMp9x6s=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
golang.org/x/net v0.0.0-20191209160850-c0dbc17a3553 h1:efeOvDhwQ29Dj3SdAV/MJf8oukgn+8D8WgaCaRMchF8=
golang.org/x/net v0.0.0-20191209160850-c0dbc17a3553/go.mod h1:z5CRVTTTmAJ677TzLLGU+0bjPO0LkuOLi4/5GtJWs/s=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
gopkg.in/alexcesaro/statsd.v2 v2.0.0 h1:FXkZSCZIH17vLCO5sO2UucTHsH9pc+17F6pl3JVCwMc=
gopkg.in/alexcesaro/statsd.v2 v2.0.0/go.mod h1:i0ubccKGzBVNBpdGV5MocxyA/XlLUJzA7SLonnE4drU=